fbpx

Цією аналітичною запискою Український центр європейської політики розпочинає серію публікацій, які мають на меті започаткування дискусії стосовно можливих шляхів реальної інтеграції України до Єдиного ринку ЄС у розрізі окремих секторів, використовуючи Угоду про асоціацію між Україною та ЄС у практичній площині. Ми вважаємо, що на даному етапі виконання положень Угоди про асоціацію, обом сторонам потрібний поштовх у вигляді подальших кроків з поглиблення інтеграції та приєднання України до спільного економічного простору ЄС (у трикутнику вільного руху товарів, капіталів і громадян). Такий підхід, на наше переконання, може суттєво активізувати євроінтеграційні процеси в Україні, не обмежуючись тими зобов’язаннями, що вже є в тексті Угоди про асоціацію.

***

Hereby, the Ukrainian Centre for European Policy launches a series of reports aimed at initiating a discussion on possible ways of real integration of Ukraine into the European Single Market by individual sectors, putting the Association Agreement between Ukraine and the EU in practice. We believe that at the current stage of implementation of the provisions of the Association Agreement, both parties need an impetus involving further steps towards enhancing integration and Ukraine’s accession to the common economic space of the EU (as regards the triangle of free movement of goods, capital and persons). We believe that this approach can significantly step up European integration processes in Ukraine, transcending the commitments already contained in the text of the Association Agreement.

ЗАВАНТАЖИТИ (УКР)   |   DOWNLOAD (ENG)